Case

Yhteistyökumppanuudet tukevat Patria AMV:n menestystä maailmalla

Patria AMV -panssaroitu pyöräajoneuvo on menestynyt kansainvälisillä markkinoilla erinomaisesti, ja Patria on mukana uusissa merkittävissä tarjouskilpailuissa.

Patria AMV 8x8 Nordic IFV Concept - KONGSBERG MCRWS

Mittavissa hankkeissa asiakasvaatimuksiin vastataan muodostamalla alan yhtiöiden välisiä yhteistyökumppanuuksia, joiden tarkoituksena on keskeisen osaamisen yhdistäminen. Patrian kehittämät panssaroidut pyöräajoneuvot ja kranaatinheitinjärjestelmät edustavat alansa viimeisintä teknologiaa. Tunnetuimpia tuotteita ovat Patria AMV -tuoteperhe sekä Patria Nemo – ja AMOS kranaatinheitinjärjestelmät. Sekä AMV että Nemo ovat markkinajohtajia tuotesegmenteissään.

Osaaminen perustuu vuosikymmenien kokemukseen sekä merkittäviin tuotekehityspanostuksiin. Yhtiö toimii kiinteässä yhteistyössä asiakkaidensa ja laajan kansainvälisen teollisuuskumppaniverkoston kanssa. Nato-yhteensopivat tuotteet ja palvelut räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Yhteistyökumppanuudet alan yhtiöiden kanssa ovat tärkeitä. Niiden avulla Patria ja sen yhteistyökumppanit yhdistävät keskeisen osaamisensa tarjotakseen parhaita ratkaisuja puolustusvälinehankkeiden asiakaskohtaisiin vaatimuksiin.


Kohti uutta mannerta

Yhteistyökumppanuuksien rooli korostuu erityisesti suuren kokoluokan hankkeissa, jotka sisältävät erityisosaamista vaativia kriteerejä. Patrialla on käynnissä panssaroituihin pyöräajoneuvoihin ja kranaatinheitinjärjestelmiin liittyviä markkinointi- ja myyntihankkeita useille nykyisille ja uusille asiakkaille. Näistä hankkeista odotetaan menestyksekästä jatkoa Patrian liiketoiminnan kansainvälistymiselle tulevien vuosien aikana. Uusimpien hankkeiden joukossa Patria AMV:n menestystarinan jatkoksi on tähtäimessä Australia – uusi manner, jolla odottavat osin uudet asiakasvaatimukset.

Syyskuussa 2014 Patria ja BAE Systems Australia julkistivat yhteistyösopimuksen Australian LAND 400 -projektin tarjouskilpailuun osallistumisesta. BAE Systems Australia toimii hankkeen päätoimittajana sekä järjestelmäintegraattorina, ja Patria vastaa pyöräajoneuvoalustasta. BAE Systems ja Patria kehittävät nyt yhteistyössä ratkaisuaan tarjouskilpailua varten.

”Patrian tarjonnassa yhdistyvät ajoneuvon suuri kantavuus, erinomainen liikkuvuus sekä viimeisin teknologia. Ajoneuvon monipuoliset rakenneratkaisut mahdollistavat räätälöinnin sekä jatkuvan kehittämisen modernien puolustusvoimien tarpeisiin. Patria tarjoaa suorituskyvyltään erinomaisen ajoneuvon, jonka myynti on ollut erittäin menestyksekästä. Patria AMV on seitsemän asiakasmaan käytössä vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa, ja se on saanut runsaasti positiivista asiakaspalautetta”, sanoo Patrian Land-liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja Markku Bollmann.

 

Yhdistettyä osaamista

Tämän vuoden alussa Patria ja Kongsberg ilmoittivat suuntaavansa yhteistyössä Lähi-Idän uusiin hankkeisiin. Pat­ria AMV -pyö­rä­ajo­neu­vo­ja ja Pat­ria Nemo -kra­naa­tin­hei­tin­jär­jes­tel­miä on jo käy­tös­sä Lä­hi-Idäs­sä. KONGS­BERG tar­jo­aa tuot­tei­taan ja jär­jes­tel­mi­ään kau­ko-oh­jat­ta­viin ase­jär­jes­tel­miin, ko­men­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­miin, asei­den oh­jaus­jär­jes­tel­miin, vies­tin­tä­jär­jes­tel­miin sekä oh­juk­siin.

“KONGS­BER­Gin kans­sa muo­dos­tam­me vah­van ko­ko­nais­rat­kai­sun, jossa yh­dis­ty­vät tu­le­vai­suu­den so­ti­lai­den tar­vit­se­mat erin­omai­nen suo­ri­tus­ky­ky, osaa­mi­nen ja par­haat tek­ni­set rat­kai­sut”, sanoo Pat­rian Land-lii­ke­toi­min­nan joh­ta­ja Mika Kari.

Pat­ria ja KONGS­BERG muo­dos­ta­vat yh­des­sä vah­van tii­min vas­ta­maan asiak­kai­den tu­le­vai­suu­den tar­pei­ta ke­hit­täen yh­teis­työs­sä jär­jes­tel­mi­ään ja asia­kas­koh­tai­sia rat­kai­su­jaan.